Oto propozycja na temat na „domowe rekolekcje”.  Może skorzystacie? Dodajcie do tego namiot spotkania, jutrznię, mszę świętą, modlitwę małżeńską, dzielenie się Słowem Bożym, czas dla rodziny i modlitwę rodzinną a otrzymacie wówczas wspaniała przygodę duchową.
 
 
 
Modlitwa chrześcijańska
 
Czym jest modlitwa?
Najprostsza definicja.
Modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu , okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu jak i radości.
 
  1. Modlitwa jako dar Boga.
Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do niego o stosowne dobra. Ważną rolę odgrywa to, z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy . Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Ważną rolę odgrywa to, z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy ? Czy z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, czy też z głębokości pokornego i skruszonego serca? Podstawą modlitwy jest pokora.
 
2. Modlitwa jako przymierze.
Niezależnie od tego jaki byłby język modlitwy (gesty, słowa ) jednak zawsze modli się cały człowiek. Aby określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, pismo Święte mówi niekiedy o duszy , najczęściej jednak o sercu. Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem , gdzie przebywanie jest naszym ukrytym centrum , nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych i jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest miejscem prawdy, miejscem spotkania. Serce jest miejscem Przymierza. Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka ; wypływa z Ducha Św. i z nas , jest skierowana całkowicie ku Ojcu w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego ,
który stał się człowiekiem.
 
3. Modlitwa jako komunia
W nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia jest zawsze możliwa , gdyż przez chrzest staliśmy się jedno z Chrystusem.
 
Objawienie modlitwy w Starym Testamencie
 
Na początku modlitwa jawi się jako bolesne wołanie Boga do swoich pierwszych dzieci ( Rdz 3 ,9.13) jest złączona z historią ludzi. Modlitwa towarzyszy całej historii zbawienia jako wzajemne przyzywanie się Boga i człowieka.
Modlitwa Abrahama i Jakuba ukazuje się jako walka wiary, pełna ufności w wierność Boga i pewna zwycięstwa obiecanego wytrwałości.Modlitwa Mojżesza odpowiada na inicjatywę Boga żywego, który pragnie zbawienia swojego ludu. Jest przykładem modlitwy wstawienniczej . Lud Boży modli się w Przybytku Boga, w Arce Przymierza i Świątyni pod przewodnictwem kapłanów , proroków , królów( np. Dawida)
Prorocy wzywają do nawrócenia szukając żarliwie – jak Eliasz- oblicza Bożego , wstawiając się za ludem.
Psalmy stanowią arcydzieło modlitwy w Starym Przymierzu . Zawierają dwa nierozłączne elementy: osobisty, wspólnotowy. Rozciągają się na wszystkie czasy historii: od wypełnionych już Bożych obietnic, po wyrażoną nadzieję na przyjście Mesjasza.
 
Modlitwa w Nowym Testamencie
 
Modlitwa została w pełni objawiona w Słowie, które stało się ciałem i mieszka między nami. To słowo – to Chrystus.
 
Poznanie modlitwy
 
  1. Jezus się modli .Wzór doskonałej modlitwy stanowi synowska modlitwa Jezusa zanoszona często w samotności i w ukryciu, modlitwa Jezusa wyraża miłujące przylgnięcie do woli Ojca aż do krzyża w absolutnym zaufaniu.
  2. Jezus uczy modlitwy. Gdy modli się, sam już wówczas uczy modlitwy swoich Apostołów i nas. Uczy modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i zachęca do przedstawiania Bogu próśb w Jego Imię.
  3. Jezus wysłuchuję modlitwy. Wysłuchuje modlitwy pełnej wiary wyrażonej w słowach lub w milczeniu.Modlitwa skierowana do Jezusa jest już wysłuchana zanim o nią poprosimy . Święty Augustyn wspaniale podsumowuje trzy wymiary modlitwy Jezusa: ,, modli się za nas jako nasz Kapłan, modli się w nas, bo jest Głową Ciała , którym jesteśmy, a modlimy się do Niego, bo jest naszym Bogiem. Rozpoznajmy więc w Nim nasze głosy, a jego głos w nas samych.”
Za nami do Swego Syna wstawia się także Maryja.Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej ,,Fiat „i ,,Magnificat”charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze.
 
Rodzaje modlitwy
1. Modlitwa uwielbienia
Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On, czyni, ale dlatego ,że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć,że jesteśmy dziećmi Bożymi,daje świadectwo Jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca .
 
2. Modlitwa dziękczynienia
Dziękczynienie jest cechą charakterystyczną modlitwy Kościoła, który celebrując Eucharystię, ukazuje się i staje bardziej tym , czym jest.
Dziękczynienie członków Ciała uczestniczy w dziękczynieniu ich Głowy Każde wydarzenie, każda potrzeba może stać się przedmiotem dziękczynienia.
,, W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”(Tes 5,18 )
 
3. Modlitwa przeproszenia
Prośba o przebaczenie jest pierwszym dążeniem modlitwy prośby(słowa celnika: ,, Miej litość dla mnie grzesznika” Łk 18,13). Ufna pokora stawia nas w świetle komunii z Ojcem i jego Synem Jezusem Chrystusem oraz w komunii
z innymi.
 
4. Modlitwa prośby
Najbardziej zwyczajną formą błagania, spontaniczną jest modlitwa prośby. Forma znaczeniowa to prosić, żalić się, wołać natarczywie, wzywać, podnosić głos, krzyczeć , a nawet ,,walczyć w modlitwie”.
Przez modlitwę prośby wyrażamy świadomość naszego związku z Bogiem : jako stworzenia nie decydujemy o naszym początku, nie jesteśmy panami naszego losu, nie stanowimy sami dla siebie celu ;jako chrześcijanie – będąc ludźmi grzesznymi- odwracamy się od naszego Ojca. Prośba jest już powrotem do Niego.
 
5 . Modlitwa wstawiennicza
Wstawiennictwo jest modlitwą prośby, która bardzo przybliża nas do modlitwy Jezusa .To On jest jedynym wstawiającym się u Ojca za wszystkich ludzi, a w szczególności za grzeszników. Wstawianie się za innymi, prośba o coś dla innych, jest to modlitwa pozostająca w ścisłej harmonii z miłosierdziem Bożym.
 
Ukierunkowanie modlitwy – modlimy się do Ojca, przez jego umiłowanego Syna, w Duchu Świętym w komunii ze świętą Matką Boga.
 
Formy modlitwy
  1. Modlitwa ustna Bóg przez swoje Słowa mówi do człowieka. Przez słowa, wypowiadane w myśl lub na głos, nasza modlitwa nabiera kształtu. Najważniejsze jednak jest obecność serca w Tym, do kogo mówimy w modlitwie. To czy nasza modlitwa będzie wysłuchana nie zależy od ilości słów , lecz od zapału naszych dusz. Modlitwa ustna jest niezbędnym elementem życia chrześcijańskiego. Modlitwa ustna oparta na zjednoczeniu ciała i ducha w naturze ludzkiej, włącza ciało w modlitwę wewnętrzną serca, za przykładem Chrystusa modlącego się do swojego Ojca i uczącego swoich uczniów modlitwy ,,Ojcze nasz”.
  2. Rozmyślanie. Rozmyślanie jest modlitewnym poszukiwaniem, które pobudza myśli, wyobraźnię , uczucia, pragnienie. Jego celem jest przyswojenie sobie w wierze rozważanego przedmiotu, odniesionego do rzeczywistości naszego życia.
  3. Kontemplacja Jest to myślna prosta forma wyrażania tajemnicy modlitwy. Jest spojrzeniem wiary utkwionym w Jezusa, słuchaniem Słowa Bożego, milczącą miłością. Urzeczywistnia ona zjednoczenie z modlitwą Chrystusa w takim stopniu, w jakim pozwala nam uczestniczyć w Jego misterium.
 
Kościół zachęca wiernych do regularnej modlitwy: modlitw codziennych,Liturgii Godzin ,niedzielnej Eucharystii, świąt roku liturgicznego.
 
Jak się modlić?
 
Modlitwa czasami sprawia kłopoty, czasem z trudem przychodzi. Ale już Apostołowie mówili „Panie naucz nas się modlić” – Jezus odpowiedział im dwa słowa „Módlcie się”.
Podczas swego życia Pan Jezus niejednokrotnie dawał przykłady modlitwy: Gdzie dwóch lub trzech zbierają się w moim imieniu, tam Ja jestem z nimi” czy „jeśli zgodnie o coś prosimy…” – preferuje wiec modlitwę wspólną.
Ale też modli się Sam na Górze… Modlitwa nas wyzwala, a grzech zniewala.
Modlimy się tak jak żyjemy, a żyjemy tak jak się modlimy….
Módlmy się zatem tak jakby wszystko zależało od naszej modlitwy i pracujmy tak jakby wszystko zależało od naszej pracy.
Aby modlitwa była wytrwała, musimy być wytrwali w modlitwie. Powinna być gorliwa, nie możemy być oschli w modlitwie.
Wcale „zapacierzanie” się nie musi być dobre – czasem gorące westchnienie do Boga znaczy więcej niż bezmyślne jakieś cytaty, wielomóstwo.
Modlitwa lub jej brak jest sygnałem o naszej wierze.
Modlitwa prowadzi nas do głębszego odczytania woli Boga wobec nas i dzięki modlitwie Bóg objawia nam tyle prawdy ile jest potrzebne do naszego zbawienia.
Abyśmy nie doznawali niepowodzeń modlitewnych, gdyż czasami ciało do czego innego dąży niż duch – dlatego jest w nas rozdarcie wewnętrzne.
Powinniśmy starać się modlić całym sobą, całą naszą naturą, bardziej sercem aniżeli ustami, słowami.
Na modlitwie trzeba trwać w całkowitym skupieniu, abyśmy cali byli skupieni tj. : – Ciało – Zmysły – Rozum – Uczucia – Wola – Duch.
I tak w modlitwie chodzi o to:
– aby ciało przybierało właściwą postawę (żeby było raczej godnie niż wygodnie),
– aby zmysły były skoncentrowane,
– aby rozum był zajęty myślą o Bogu,
– aby uczucia były ukierunkowane na miłość,
– aby wola wypowiadała swoje tak (chcieć się modlić),
– aby duch odnajdywał swoje najgłębsze źródło, wiedząc, że źródłem naszego ducha jest Duch samego Boga.
Modlitwa czyni nas pobożnymi, a pobożny wcale nie znaczy poważny, smutny, ponury – wręcz przeciwnie powinna nas uczynić radosnymi, bo chrześcijanin to człowiek radosny.
~~~~~
W każdej rzeczy módl się nieustannie. Bo niczego nie możesz dokonać bez pomocy Boga. Nic nie jest potężniejsze od modlitwy, byśmy otrzymali Boską energię. Nic też bardziej użytecznego, by przyjąć życzliwość Boga.
Wszelka praktyka przykazań znajduje się w modlitwie. Nie ma nic powyżej miłości Boga.
Modlitwa w skupieniu jest znakiem miłości Boga w tym, który stara się wytrwać. Ale zaniedbanie i rozproszenia, kiedy się modlimy, piętnują umiłowanie przyjemności.
Kto czuwa bez trudu, trwa i się modli, otrzymuje widzialnie Ducha Świętego w udziale. Ale kto w tym wszystkim się trudzi i podtrzymuje swój wysiłek, ten także szybko uzyskuje pomoc…
Jeśli pragniesz w kilku słowach oddać przysługę temu, który pragnie nauki, pokaż mu modlitwę, prawą wiarę, cierpliwość w doświadczeniach. Dzięki tym trzem cnotom otrzymuje się inne dobra…
Umknij pokusie dzięki cierpliwości i modlitwie. Jeśli chcesz ją zwalczyć bez tych cnót, ona zawsze cię będzie atakować.
Wszystko, co możemy powiedzieć lub zrobić bez modlitwy, okaże się później groźne lub nieużyteczne i z własnej winy jesteśmy oskarżani przez fakty…
Trzeba szukać wewnętrznego domu Chrystusa, o ile jesteśmy domem Bożym, a przez modlitwę trzeba być wytrwałym i kołatać do drzwi (por. Mt 7,7), aby teraz lub w godzinie śmierci, Pan nam otworzył i nie powiedział, jak do niedbałych: „Nie wiem, skąd jesteście” (Łk 13,25). I powinniśmy nie tylko prosić i otrzymywać, ale także zachować to, co zostało nam dane. Bo zdarza się, że tracą ci, którzy otrzymali.
 
Helena i Włodzimierz Coghen
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Namiot spotkania :Mt 6, 7-15