W liturgii poprzedzającej Wielki Tydzień Kościół ukazuje nam Jezusa Chrystusa jako Pana życia i śmierci. Jest to szczególnie ważne w kontekście przygotowania do głębszego przeżywania tajemnicy Chrystusowej męki i śmierci. On nie jest bowiem przypadkową ofiarą ludzkich intryg. Świadomie nie skorzystał z Bożej mocy dla siebie, ale przyjmując za nas śmierć, objawił nam bezmiar swojej miłości.

LITURGIA SŁOWA

Kolekta:Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, udziela nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, *który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE (Ez 37,12-14)
W wizji proroka Ezechiela znajdujemy wyraz wiary całego Narodu Wybranego, że tylko Bóg ma moc wskrzeszać umarłych. Zapowiedź wskrzeszania umarłych ma w tej księdze podwójny sens. W pierwszym rzędzie odnosi się do duchowego wskrzeszenia Izraela w czasie powrotu z niewoli babilońskiej. W dalszym znaczeniu mówi o czasach mesjańskich, gdy Bóg w pełni okaże swoją moc, a władza nad śmiercią będzie Jego znakiem rozpoznawczym.

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela
Tak mówi Pan Bóg: «Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam» – mówi Pan Bóg.
Oto słowo Boże.

PSALM (Ps 130,1b-2.3-4.5-7a.7b-8)
Jako chrześcijanie nie musimy się bać śmierci, bo Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem pełnym miłosierdzia i wyrwie nas z jej okowów. Powinniśmy zaś mieć w sobie dar bojaźni Bożej, czyli taką postawę, która cechuje się wrażliwością, by nie obrazić Boga choćby najmniejszym grzechem.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho 
*
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, 
*
aby Ci służono z bojaźnią.

Pokładam nadzieję w Panu, 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, 
*
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka 
*
niech Izrael wygląda Pana.   

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
 *
ze wszystkich jego grzechów.

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8,8-11)

Niedługo przed wybuchem prześladowań św. Paweł przypomina chrześcijanom w Rzymie o obowiązku życia według Ducha Chrystusowego. Ci, którzy tak żyją, nawet jeśli umrą, zostaną wskrzeszeni. Ci zaś, którzy żyją według ciała, nie podobają się Bogu, nie należą do Niego.

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia:
Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.
Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.
Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 11,25a.26)
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.   
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA (dłuższa, J 11,1-45)
Według relacji św. Jana Chrystus posłużył się śmiercią Łazarza, aby przez jego wskrzeszenie objawić swoją Boską chwałę. Odczekał nawet jakiś czas, by przyjść do grobu na czwarty dzień po śmierci swojego przyjaciela, bowiem po takim czasie, zgodnie z wierzeniami żydowskimi, niemożliwy był już powrót do życia. Cud dokonany przez Chrystusa jest przez to niekwestionowanym dowodem na to, że Jezus jest Bogiem.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Mari zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą».
A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei».
Rzekli do Niego uczniowie: «Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?».
Jezus im odpowiedział: «Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła».
To powiedział, a następnie rzekł do nich: «Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić».
Uczniowie rzekli do Niego: «Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje». Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.
Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: «Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego».
A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: «Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć».
Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.
Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga».
Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym».
Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?».
Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat».
Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: «Nauczyciel tu jest i woła cię». Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.
A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł».
Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?».
Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!». Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?».
A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!».
Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».
Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?».
Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!». I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić».
Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.
Oto słowo Pańskie.

Rozważanie:

Przyjaźń jest jednym z najwspanialszych darów w życiu każdego człowieka. Także Chrystus jej doświadczał. Ewangelista Jan podkreśla, że „Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza” (J 11,5). Gdy tylko Łazarz zachorował, to jego siostry posłały po Jezusa. A jednak On nie przyszedł na czas i Łazarz zmarł. Czy zawiódł jako przyjaciel?
Fundamentem każdej przyjaźni jest zaufanie. Maria i Marta nie rozumiały postępowania Jezusa. Były zdziwione Jego spóźnionym przybyciem. Dzieliły się z Nim cierpieniem po stracie brata, a nawet wyrzucały Mu, że gdyby zjawił się wcześniej, Łazarz by nie umarł. Jednak zarówno Marta, jak i Maria ufały Jezusowi, nawet nie rozumiejąc Jego postępowania. Był On dalej dla nich przyjacielem. Otworzyły przed Nim swoje zbolałe serca. Zaprowadziły Go do grobowca, gdzie był pochowany Łazarz. Jezus dobrze wiedział, że nie każda choroba, cierpienie i śmierć są końcem same w sobie, lecz mogą być początkiem objawienia się chwały Bożej. Był wzruszony i wstrząśnięty śmiercią przyjaciela. W pewien sposób nie zgadzał się na nią! Prosił Ojca o cud i został wysłuchany. Mocą Słowa wskrzesił Łazarza na nowo do życia.
Historia Łazarza pokazuje nam, że Bóg jest wstrząśnięty także naszym cierpieniem i śmiercią, że nie zgadza się na nie! Pan Jezus dziś staje wobec Twojego „duchowego grobu”. Co Cię dziś wiąże, krępuje, paraliżuje? Co nie pozwala Ci żyć pełnią? On z mocą woła: „Wyjdź na zewnątrz” ‒ dając Ci nowe życie! On walczy o Ciebie! Jaka będzie Twoja odpowiedź na dar Jego przyjaźni w tych trudnych dniach jakie obecnie przeżywamy ?

opr. ks. Andrzej Jakielski

 

Fot. flickr.com/Jim Forest(CC BY-NC-ND 2.0)