Dzisiejsza niedziela jest poświęcona wielkiej tajemnicy naszej wiary – prawdzie o Jednym Bogu w Trzech Osobach. Uroczystość Najświętszej Trójcy przypomina nam o tym, że Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży go odkupił, a Duch Święty nieustannie uświęca. Trójcę Świętą wyznajemy bardzo często, choćby w momencie, gdy czynimy znak krzyża. Więcej o Jednym Bogu w Trzech Osobach dowiemy się w niebie, teraz jedynie wiemy to, co objawił nam Jezus. Doświadczając troskliwości Boga, pamiętajmy też o dobroci naszych ziemskich matek w dniu ich święta.

LITURGIA SŁOWA

Kolekta:Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; *spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE(Prz 8,22-31)

Mądrość została stworzona przed wszystkimi innymi dziełami. W ten sposób autor Księgi Przysłów pragnie podkreślić, że świat został stworzony mądrze i w atmosferze radości. Używa zatem personifikacji Bożej mądrości, jakby była ona osobą.

Czytanie z Księgi Przysłów

To mówi Mądrość Boża: Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich.

PSALM(Ps 8,4-5.6-7.8-9)

Bóg w swojej dobroci dał człowiekowi udział w królewskiej władzy nad tym, co stworzył. Psalmista przypomina również o tym, że uwielbienie Boga nie oznacza zrzucenia na Niego odpowiedzialności. Bóg posyła nas do konkretnej pracy dla ludzi i troski o całe stworzenie.

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Ref.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, wszystko złożyłeś pod jego stopy: Ref.

Owce i bydło wszelakie, i dzikie zwierzęta, ptaki niebieskie i ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza. Ref.

DRUGIE CZYTANIE(Rz 5,1-5)

Przez zbawczą śmierć Chrystusa uzyskaliśmy usprawiedliwienie, czyli odzyskanie dostępu do łaski, która została utracona przez upadek pierwszego człowieka. Wśród owoców usprawiedliwienia św. Paweł zwraca uwagę na pokój z Bogiem, uczestnictwo w chwale Bożej oraz nadzieję w cierpieniu.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ(Ap 1,8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA(J 16,12-15)

Człowiek będący pod wpływem Ducha Świętego poznaje istotę życia Bożego i tajemnicę Trójcy Świętej oraz podąża w kierunku „pełni prawdy”. Niezależnie od czasu i okoliczności będzie umiał również szukać w historii, w wydarzeniach, w rzeczach i osobach zbawczych planów miłującego Boga. A widząc Jego moc i miłość w historii swojego życia, będzie aktywnie angażował się na rzecz rozszerzania królestwa Bożego na ziemi.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Rozważanie:

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje” (Ewangelia).
Pan Bóg objawił nam tajemnicę swego wewnętrznego istnienia. Posłał na świat Syna. On przekazał prawdę o Ojcu. O Jego miłości posuniętej do ofiarowania za nas swego Syna. Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Przez swoje zbawcze posłuszeństwo przywraca jedność ludzi z Bogiem. Przezwycięża rozbicie spowodowane grzechem pierwszych ludzi. Posyła od Ojca Ducha Świętego. Duch kontynuuje Jego misję. Prowadzi nas do całej prawdy. Uczy o Ojcu i Synu. Pomaga właściwie oceniać każdą sytuację życiową.  Pan Bóg poddał człowiekowi cały stworzony świat. Człowiek ma z niego dobrze korzystać. Rozwijać tkwiące w nim możliwości. Szanować jego dobra, by mogły służyć wszystkim. Syn objawił swoją równość z Ojcem. Dotąd Bóg głosił, że jest tylko jeden. Pogańskie bożki są fałszem. Teraz mówi, że jest jeden, ale w Trzech Osobach. Równych naturą i godnością. Działających zawsze razem. Syn ma wszystko, co należy do Ojca. Jest Jego odbiciem zrodzonym przed początkiem wszystkiego. Ich wzajemna miłość to Duch Święty.
Pan Bóg dzieli się swoją miłością. Chce, byśmy się miłowali tak, jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Prawda o Trzech Osobach jednego Boga przekracza ludzkie możliwości pojmowania. Wierzymy w słowa potwierdzone nieskończoną miłością. Staramy się odpowiedzieć na wielki dar poznania. By objawiona prawda kształtowała nasze życie. By owocowała coraz większą miłością. Żyjmy jak dzieci Boże. Jesteśmy powołani do udziału w Jego szczęściu. Już teraz przygotowujemy się do tego szczęścia przez wzajemną miłość i pomoc.

Fot. brewiarz.pl