Bóg jest miłością i bardzo pragnie, abyśmy z głębi naszych serc na tę miłość odpowiedzieli. Dziś sama Trójca Święta – Ojciec, Syn i Duch Święty zaprasza nas na spotkanie pełne miłości w blasku Bożego Słowa. Nie ma więc na co czekać – dajmy się dotykać mocy Trójjedynego Boga w Jego przepełnionym miłością i świętością Słowie.

.

.

LITURGIA SŁOWA

Liturgia słowa

Kolekta: Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania.  Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


PIERWSZE CZYTANIE (Prz 8, 22-31)

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Czytanie z Księgi Przysłów

Tak mówi Mądrość Boża:
«Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi.
Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli.
Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9)

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!

DRUGIE CZYTANIE (Rz 5, 1-5)

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Ap 1, 8)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Oto słowo Pańskie.

Rozważanie:

W przeczytanej przed chwilą perykopie z Ewangelii według św. Jana mogliśmy wsłuchać się w słowa Jezusa wypowiedziane podczas Ostatniej Wieczerzy. W przededniu swojej męki Chrystus modli się do Ojca, ustanawia sakrament Eucharystii i Kapłaństwa oraz żegna się ze swoimi uczniami. Jezus tłumaczy również, dlaczego odchodzi i dokąd idzie. Jednocześnie zapewnia apostołów, że nie zostawi ich samymi.

Jezus tłumaczy swoim uczniom, że mocą Ducha Świętego poznawać będą Ojca, którego miłość została objawiona światu przez Syna. Dzięki temu działaniu Ducha Świętego możemy wołać do Ojca Abba. Dzięki Duchowi Świętemu możemy mówić do Boga Tato! Bóg jest naszym kochanym Ojcem, który ciągle o nas myśli, troszczy się i kocha do szaleństwa. Pan Jezus posłany na świat przez Ojca, dzień przed dokonaniem dzieła zbawienia na drzewie krzyża, mówi uczniom, ale także nam, abyśmy zaufali Duchowi Świętemu i abyśmy dali się Mu prowadzić po drodze zmierzającej do domu Ojca, gdzie czeka nas wieczna uczta miłości wraz z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Jezus objawia uczniom tajemnicę Boga, który jest jeden w trzech Osobach. Ojciec, Syn i Duch Święty są doskonałą jednością, ale każdy z Nich jest inny i każdy ma swoją rolę. Razem jednak stanowią nierozerwalną i doskonałą wspólnotę Osób. Ta tajemnica Trójjedynego Boga, objawiana przez Jezusa, poprzez działanie Ducha Świętego jest dostępna dla człowieka. To Duch Święty, którego świątynią jest każdy człowiek ochrzczony, rozpala w nas owo pragnienie nieba. Duch Święty rozpala w nas ogień miłości, która przynagla nas, abyśmy już nie żyli dla siebie, ale dla Boga, który jest miłością.

Papież Benedykt XVI nauczał: „Miłość jest istotą Boga. Stajemy wobec najwyraźniejszego objawienia źródła miłości, jakim jest tajemnica trynitarna: w Bogu Trójjedynym trwa odwieczna wymiana miłości między osobami Ojca i Syna, a tą miłością nie jest energia bądź uczucie, lecz osoba – Duch Święty”.

Trójca Święta jest więc relacją miłości miedzy Ojcem, Jezusem i Duchem Świętym. Do tej relacji jest zaproszony także każdy człowiek bez wyjątku. Trójca Święta pokazuje nam, jaki jest zamysł wspólnoty Kościoła. Jako dzieci Boże jesteśmy wezwani, abyśmy nasze relacje z innymi ludźmi budowali na miłości. Św. Augustyn pisał: „Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością”. Jezus uzmysławia nam, że nigdy nie jesteśmy sami, ale zawsze jest przy nas obecny: kochający Ojciec; Jezus, który z miłości oddał za nas życie na drzewie krzyża i Duch Święty, który jest ogniem tej miłości Bożej. Bóg jest bardzo blisko nas, lecz kluczem do odkrycia tej przepojonej na wskroś miłością bliskości jest Osoba Ducha Świętego. Duch uzdalnia nas do poznania Ojca i Syna poprzez odkrywanie przed nami prawdy, iż w Chrystusie stajemy się ukochanymi dziećmi Ojca. Bóg jest miłością! Nie przechodźmy obojętnie wobec czułej bliskości Trójjedynego Boga w naszym życiu, lecz odpowiedzmy na Jego świętą miłość naszą ludzką miłością, którą tylko On jest w stanie uzdrawiać i oczyszczać z wszelkich niedoskonałości.

  • Czy żyjesz świadomością obecności i czułej bliskości Pana Boga w swoim życiu?

  • Czy dajesz się codziennie prowadzić Duchowi Świętemu?

  • Czy odpowiadasz miłością na miłość Pana Boga?

Módl się!

Panie, nasz Boże, chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Żyj Słowem!

– Usiądź wieczorem przy zapalonej świecy, zamknij oczy i pomyśl, że siedzisz właśnie w przepełnionej miłością obecności Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trwaj tak w milczeniu, otwórz się i daj się dotykać miłością Trójcy Świętej. Pod koniec pomyśl o osobach, które są Ci bliskie i o tych, z którymi jest Ci nie po drodze. Dołącz ich wszystkich do tego spotkania miłości.

– Postaraj się, by do relacji z różnymi ludźmi, których spotykasz na swojej drodze życia, zapraszać Pana Boga (np. przez modlitwę, rozmowę…).

– Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam! Zawsze jest z Tobą Bóg, który jest miłością.

opr. ks. Andrzej Jakielski

Fot. brewiarz.pl