Wciąż czegoś szukamy – odłożonych na niewłaściwie miejsce okularów lub kluczy, lepszego miejsca pracy lub pieniędzy. Szukamy szczęścia, przyjaźni, miłości, mądrości i wiedzy. A ile czasu poświęcamy na poszukiwanie Boga i dróg prowadzących do Niego? Dziś przez Mądrość objawia się On jako największy skarb, którego należy nieustannie poszukiwać, poświęcając wszystko. Odnalezienie Bożej mądrości sprawi, że będziemy „dobrze używali rzeczy przemijających, nieustannie ubiegając się o dobra wieczne”. Jej właśnie mamy szukać.

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 lipca 2017 r.

Liturgia słowa

Kolekta: Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, † spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twoimi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających * i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

PIERWSZE CZYTANIE    (1Krl 3,5.7-12)

 

Młody król Salomon zdaje celująco egzamin na początku panowania. To, co jest pragnieniem każdego władcy – długie i szczęśliwe królowanie, bogactwa i zwycięstwa – przez niego zostało przewartościowane. On najbardziej pragnął serca pełnego rozsądku. A dokładnie tłumacząc: „serca słuchającego”. Jako mądry król wie, że musi nauczyć się słuchać Prawdziwego Króla, aby dobrze rządzić swoim państwem. Prosi o dar Bożej mądrości, która pozwoli mu rozróżniać dobro od zła, czyli mądrze żyć. Jest to dobra prośba, którą Bóg spełnia, dając znacznie więcej.

 

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

 

W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi w nocy, we śnie. Wtedy rzekł Bóg: «Proś o to, co mam ci dać». A Salomon odrzekł: «O Panie, Boże mój, Tyś ustanowił królem Twego sługę, w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, który nie da się zliczyć ani też spisać, z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra i zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny?».

Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie».

 

PSALM         (Ps 119,57 i 72.76-77.127-128.129-130)

 

Słowa psalmu mogą być przykładem modlitwy Salomona, który w ten sposób wyraża Bogu swoje dziękczynienie i uwielbienie. Ten mądry i bogaty król wie, że tysiąc sztuk najczystszego złota i srebra nie może dorównać słowu Bożemu, które jest wyrażone przez Prawo stanowiące pełnię Mądrości. To jest właśnie droga prowadząca do Boga – ścieżka dobra, jaką On sam wyznaczył człowiekowi ku sobie. Rzeczywiście z tym nie może się nic równać. Stąd właśnie wypływa postawa miłości psalmisty wobec tego, co pochodzi od Boga.

 

Refren: Jakże miłuję prawo Twoje, Panie.

 

Panie, Ty jesteś moim działem, *

przyrzekłem zachować Twoje słowa.

Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *

niż tysiąc sztuk złota i srebra.                        Ref.

 

Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *

zgodnie z obietnicą, daną Twemu słudze.

Niech mnie ogarnie Twoja łaska, a żyć będę, *

bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.             Ref.

 

Przeto bardziej miłuję Twoje przykazania *

niż złoto, niż złoto najczystsze.

Dlatego uważam za słuszne 

wszystkie Twe postanowienia *

i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.             Ref.

 

Twoje napomnienia są przedziwne, *

dlatego przestrzega ich moja dusza.

Poznanie Twoich słów oświeca *

i naucza niedoświadczonych.            Ref.

 

DRUGIE CZYTANIE         (Rz 8,28-30)

 

Bóg nie pozwoli wyprzedzić się w miłości. On tym, którzy Go miłują i dla Niego poświęcają wszystko, udziela jeszcze więcej dobra, niż to jest wyrażone w prośbach. Boży dar wykracza poza ziemską rzeczywistość. Bóg przez poznanie (umiłowanie), wezwanie, powołanie i usprawiedliwienie wynosi człowieka do chwały nieba. A więc obdarowuje go wiecznym szczęściem. Przez miłość Bożą już tu na ziemi człowiek staje się „na wzór obrazu Jego Syna”. Miłość Boża jest w nas wszczepiona od wieków, abyśmy mogli kochać Stwórcę i wciąż podążać ku Niemu.

 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

 

Bracia:

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. 

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą.

 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     (por. Mt 11,25)

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

EWANGELIA          (dłuższa, Mt 13,44-52)

 

Znalezienie skarbu w roli i drogocennej perły wymaga nie tylko starannego i cierpliwego poszukiwania. Trzeba także sprzedać wszystko, aby można było kupić to, co ma jeszcze większą wartość. Przejawia się w tym mądrość. Ten, kto zna cenę takich skarbów, wie dobrze, że można dla nich poświęcić dotychczasowe dobra. Przez trzecią przypowieść Jezus pokazuje, że nie wszyscy to rozumieją i nie są zdolni do takich poświęceń. Chrześcijanin wie, że dla Boga musi poświęcić wszystko, aby nie zostać odrzuconym przy końcu świata.

 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zrozumieliście to wszystko?».

Odpowiedzieli Mu: «Tak jest».

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

 

Rozważanie:

Wybory, jakich dokonujemy w życiu, zależą często od naszej wizji szczęścia. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że zwykle opieramy je o system wartości, który najpierw poznawaliśmy, a następnie przyjmowaliśmy za swój. W ten sposób decydujemy, czemu warto się poświęcić i co dla nas jest najważniejsze.

Wielu z nas nie jest obce pragnienie, aby znalazł się ktoś, kto spełni nasze oczekiwania i jedynie słuszne – bo nasze – pragnienia. W takiej sytuacji znalazł się król Salomon. O swoich pragnieniach rozmawia z samym Bogiem, który mówi: „Proś o to, co mam ci dać”. Salomon zważywszy na uwarunkowania, w jakich żyje i misję, jaką ma do spełnienia, prosi Boga o dar mądrości, by umiał kierować powierzonym mu ludem i rozróżniać między dobrem a złem. Dokonał wyboru, który nie tylko spodobał się Bogu, ale też pozwolił Salomonowi spełnić się w życiu i przejść do historii.   
Dzisiejsze słowo Boże przynagla nas, abyśmy zastanowili się, nad tym, co jest naprawdę ważne dla naszego życia, szczęścia i zbawienia. Czy w realizacji naszych planów nie liczymy zbytnio na samych siebie i innych ludzi? O co tak naprawdę prosimy w naszych modlitwach? Czy prosimy o mądrość, która ma swoje źródło w Bogu?
Ewangelista Mateusz przekonuje nas, że dla prawdziwego skarbu warto poświęcić wszystkie dobra, jak to uczynił pewien człowiek znalazłszy skarb ukryty w roli czy kupiec poszukujący pięknych pereł. Czy jesteś gotów poświęcić wszystko, aby zyskać mądrość?

 

 

 

Fot. FergieFam007/flickr.com/(CC BY-SA 2.0)