Rekrutacja kadry wychowawczej do tworzącego się Domu Dziecka w Aleksandrowie Kujawskim, który będzie prowadzony przez Towarzystwo Salezjańskie.

 

 Zwracam się z ogromną prośbą o pomoc w rekrutacji na stanowisko wychowawcy w Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Ks. Szczygłowskiego 5A, zależy nam aby przyszła kadra  prezentowała i wspierała nas w wychowaniu młodzieży w duchu katolickim (salezjańskim:) ).

Obecnie poszukujemy 7 wychowawców. 

 

Zakres podstawowych czynności

 1. Prowadzenie  indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci
 2. Opracowywanie planu pomocy dziecku oraz prowadzenie karty pobytu dziecka
 3. Udział w pracach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
 4. Współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami

Wymagania obowiązkowe

1.Ukończone studia wyższe:

 1. a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 2. b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
 3. Spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym – cyt.:

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

 1. a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. b) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagania dodatkowe

Mile widziane:

– doświadczenie w pracy z dziećmi,

–  ukończony kurs dla wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

– umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:

Miejsce pracy – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Nasz Dom”, Aleksandrów Kujawski, ul. Ks. Franciszka Szczygłowskiego 5A

Stanowisko jest  przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie od 1 października 2021 A.D.

Oferty proszę przesyłać na adres email: piskula.lukasz@gmail.com więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 502370225.

pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc z salezjańskim pozdrowienie

x. Łukasz Piskuła SDB