Wybrana przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, zachowana od grzechu — Niepokalana — jest nowym stworzeniem, Matką odrodzonej ludzkości. Ubogacona tak wielkimi darami wstawia się za nami u Syna i budzi nadzieję zwycięstwa nad grzechem, abyśmy wszyscy stali się święci i nieskalni mocą Chrystusa. Tę moc daje nam Chrystus swą obecnością w Eucharystii. Tę nadzieję daje nam Chrystus, ukazując wzór swej Niepokalanej Matki. Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.

LITURGIA SŁOWA

Kolekta:Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, *daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, *Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 3,9-15.20)

Zły duch potrafi tak zareklamować człowiekowi grzech – nieposłuszeństwo wobec Pana Boga – że człowiek go kupi, myśląc, że dobrze zainwestował w przyszłość. Gdy brak wyraźnego oparcia się na słowie Bożym, wpadamy w ręce złego. Księga Rodzaju trafnie opisuje subtelność kuszenia i jego skutki: naszą bezbronną nagość wobec popełnionego zła.

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.

Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: „Dlaczego to uczyniłaś?” 

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam”.

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 98,1-4)

RefrenŚpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

albowiem uczynił cuda. 

Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *

i święte ramię Jego. 

Pan okazał swoje zbawienie, *

na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. 

Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *

dla domu Izraela. 

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *

zbawienie Boga naszego. 

Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *

cieszcie się, weselcie i grajcie.


DRUGIE CZYTANIE (Rz 15,4–9)

Z II niedzieli adwentu

Bóg kocha wszystkich ludzi. Pragnie ich zbawienia. Wzywa nas, byśmy z Nim przygarniali do siebie zbłąkanych. Tak, jak Chrystus przygarnął kiedyś nas do siebie, tak i my, naśladując Go, przygarniajmy innych. Pomagajmy innym dojść do Niego. Umożliwiajmy wspólne świętowanie na uczcie eucharystycznej, która jest zapowiedzią wiecznej radości.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem: Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano: „Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu”.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Łk 1,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Znaleźliśmy jednak łaskę u Boga. Przez Maryję – która zechciała słuchać słowa Bożego, być Mu posłuszną i przyjąć trud macierzyństwa, które zmieniało, a nawet komplikowało Jej ludzkie plany.

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie:

Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, dzięki szczególnej łasce Bożej oraz ze względu na przewidziane zasługi Jej Syna, została zachowana od grzechu pierworodnego i jego skutków. Bóg zechciał w ten sposób przygotować ludzkość na moment przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Maryja została wybrana do wypełnienia roli Matki Zbawiciela. Oczywiście, co wynika z opisanej w Ewangelii sceny Zwiastowania, Najświętsza Maryja Panna, już jako dorosła kobieta, w sposób wolny powiedziała Bogu swoje „tak”. Powołanie nigdy nie jest bezwzględnym nakazem ani wyrokiem. Powołanie to Boże pragnienie, które może zostać zrealizowane w wolności i miłości. Obdarzając kogoś szczególną łaską powołania, Bóg zawsze przygotowuje osobę do przyjęcia tego daru. Patrząc na Maryję, przyjmijmy słowo Boże z wielką otwartością serca. Pozwólmy Panu Bogu zmieniać nasze plany tak, by On mógł uczynić nasze życie wolnym od ciężarów zła, spełnionym i szczęśliwym.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie do Twego umiłowanego Syna, bym z wiarą realizował powołanie, którym mnie Bóg obdarzył.

opr. ks. Andrzej Jakielski

Fot. flickr.com/NASA’s Marshall Space Flight Center (CC BY-NC 2.0)